Uchwała nr 13/2015 z dnia 11.12.2015 o herbie.

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo, na podstawie paragrafu 9, art. 1 statutu uchwala minimalną i obowiązkową składkę członkowską w wysokości 8 zł miesięcznie lub 96 zł rocznie.

2. Sankcje związane z brakiem regularnego opłacania składek członkowskich opisuje statut stowarzyszenia.

Głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.