Uchwała nr 2/2016 z dnia 29.07.2016 zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo o przyjęciu nowych członków zwyczajnych.

Na podstawie $26 pkt. 1.8 statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Klukowo Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Klukowo uchwala co następuje:

1. Przyjęcie w poczet nowych członków zwyczajnych druhów: Pawła Jakubczyka (deklaracja z dnia 11.04.2016), Kamila Koellera (deklaracja z dnia 18.07.2016), Sebastiana Skibickiego (deklaracja z dnia 22.07.2016).

2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi stowarzyszenia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.