Uchwała nr 3/2016 z dnia 27.10.2016 zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo o przyjęciu nowych członków zwyczajnych.

Na podstawie $26 pkt. 1.8 statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Klukowo Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Klukowo uchwala co następuje:

1. Przyjęcie w poczet nowych członków zwyczajnych druhów: Paulinę Bejer (deklaracja z dnia 27.10.2016), Marcina Ramczykowskiego (deklaracja z dnia 08.09.2016).

2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi stowarzyszenia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.