Uchwała nr 4/2016 z dnia 05.11.2016 zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo o przyjęciu nowych członków zwyczajnych.

Na podstawie $26 pkt. 1.8 statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Klukowo Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Klukowo uchwala co następuje:

1. Wykreślenie z listy członków zwyczajnych druha: Sebastiana Skibickiego (deklaracja z dnia 04.11.2016), na jego wniosek.

2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi stowarzyszenia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.